„SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

Projekt realizowany w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie uczestniczyło 60 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Głównym celem projektu, przewidzianego na 12 miesięcy, było wyrównywanie dysproporcji społecznych i edukacyjnych w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych. Podnoszenie jakości kształcenia odbywało się poprzez organizację 4 razy w tygodniu dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z siedmiu przedmiotów: języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz geografii. Uczestnicy zostali objęci również wsparciem psychologa z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.

Zajęcia w małych dziesięcioosobowych grupach pozwoliły na indywidualne podejście do każdego ucznia, swobodny przepływ informacji, wzrost zaufania do nauczyciela. Współpraca w grupie wpłynęła na integrację, nawiązywanie więzi społecznych, wzajemną pomoc. Wzrost poziomu samooceny pozwolił na podniesienie wiary we własne siły i osiąganie lepszych wyników w nauce. Nabycie umiejętności uczenia się wpłynęło na wyrównanie zaległości i przyswojenie nowych wiadomości.

W ramach projektu zakupiono dla szkoły projektor multimedialny, dwa laptopy, podręczniki, pomoce dydaktyczne do nauczania w/w przedmiotów (mikroskopy, przybory tablicowe, odczynniki chemiczne, bryły geometryczne, globusy i inne). Uczestnicy projektu otrzymali plecaki, zeszyty, bloki rysunkowe, przybory pisarskie (długopis, ołówek, kredki, pisaki, gumka, linijka, kątomierz, cyrkiel), sprzęt sportowy (piłki nożne, siatkowe, koszykowe, badminton). Każdego dnia w przerwie między zajęciami uczniowie spożywali posiłek.

            Uczestnicy projektu obejrzeli przedstawienie teatralne „Antygona w naszym świecie” i film „Jeździec wielorybów”. Uczestniczyli w 3 wycieczkach do Łodzi, które zapewniały:

 • 2 seanse w kinie trójwymiarowym,
 • zwiedzanie Muzeum Włókiennictwa,
 • zwiedzanie Eksperymentatorium,
 • zwiedzanie akwarium,
 • wspinaczkę na skałki,
 • grę w laserowy paintball.

Informacje o projekcie:

Projekt „Szansa na lepsze jutro” 

Cel projektu: Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i społecznych w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w czasie 12 miesięcy przez 60 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pochodzenia romskiego.

Budżet: 295 758 zł. - 100 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia integracyjno-kulturalne

Projekt oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 „NOWE PERSPEKTYWY”


 W roku szkolnym 2012 /2013 na terenie Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach realizowany był projekt „NOWE PERSPEKTYWY” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie

 Do projektu przystąpiło  70 uczniów, podzielonych na siedem 10-osobowych grup, które otrzymały następujące formy wsparcia:

 - zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych

- zajęcia z profilaktyki

- doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne)

- poradnictwo psychologiczne (grupowe i indywidualne)

- kursy języków obcych

- warsztaty z przedsiębiorczości

- kursy komputerowe na poziomie podstawowym i ECDL Start

- dodatkowe wsparcie socjalne (ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz refundacja kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu).

 Budżet: 300 000 zł. -  dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

   
© ALLROUNDER