Program pracy z uczniem zdolnym 2014/2015
 

I.Organizator:

 • Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach

II.Etap edukacyjny:

 • III etap edukacyjny

III.Cel główny:

 • wsparcie uczniów zdolnych

IV.Cele szczegółowe:

 • rozpoznanie możliwości i potrzeb dziecka
 • podejmowanie działań zintegrowanych z pracą wychowawczą w domu
 • wspólne poszukiwanie optymalnych form opieki

V.Definicja:

Uczeń zdolny:

 • ponadprzeciętny poziom rozwoju umysłowego
 • ciekawość poznawcza
 • wysoki poziom motywacji
 • samodzielne, konsekwentne poszukiwanie odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania

VI.Obszary działań:

 • procedury identyfikacji:

-        zgłoszenie nauczyciela przedmiotu jako ucznia wybijającego się na tle klasy

-        udział w pozaszkolnym etapie konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego

-        potwierdzony, ponadprzeciętny rozwój w okresie poprzedzającym naukę w gimnazjum

-        udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach pozaszkolnych

 • oferta szkoły:

-        baza szkoły


VII.Baza uczniów zdolnych:

 • zawiera informacje:

-        imię i nazwisko ucznia

-        klasa

-        obszar zidentyfikowanych uzdolnień

-        lista dotychczasowych osiągnięć

-        imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego

-        podjęte formy pracy

 • stworzona w oparciu o procedury identyfikacji na podstawie pisemnego oświadczenia nauczyciela przedmiotu (ankieta)
 • jest uaktualniana na podstawie pisemnej informacji złożonej przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę
 • osobą odpowiedzialną za utworzenie i aktualizację bazy jest sekretarz
 • dostęp do danych zawartych w bazie mają nauczyciele bezpośrednio pracujący z uczniem

VIII.Formy pracy z uczniem zdolnym:

 • indywidualna:

-        samodzielna praca ucznia wykraczająca poza program nauczania wskazanymi przez nauczyciela metodami, np. listy zadań, karty pracy, teksty źródłowe

-        indywidualizacja pracy na lekcjach bez wykraczania poza nauczane treści, np. referaty, asystentura, rozwiązywanie trudniejszych problemów, dodatkowe prace domowe, prace długoterminowe

-        samodzielne opracowywanie zagadnień i prowadzenie zajęć (w szkole i poza nią)

-        indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań o charakterze dyscyplinarnym, np. prezentacje multimedialne, tłumaczenia, słowniczki przedmiotowe, prace z historii danej dziedziny, kompleksowe opracowanie złożonych zagadnień, prace literackie

-        indywidualny tok nauki

-        patronat indywidualny – opieka licealistów lub studentów

-        objęcie ucznia systemem stypendialnym

-        udział ucznia w wydarzeniach pozaszkolnych (po sprawdzeniu przez nauczyciela ich wiarygodności) – odczyty, seminaria, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, obozy, koła zainteresowań organizowane w innych szkołach

-        cykliczne spotkania z nauczycielem prowadzącym

 • grupowa:

-        szkolne koła zainteresowań

-        sponsorowane koła zainteresowań

-        obozy naukowe, warsztaty, pokazy, zawody, konkursy


IX.Monitorowanie indywidualnego rozwoju ucznia zdolnego:

 • indywidualny rozwój ucznia monitorowany jest przez nauczyciela przedmiotu (z uwzględnieniem informacji osób pracujących z uczniem)

X.Zespół ds. wsparcia uzdolnień koordynujący realizację Programu pracy z uczniem zdolnym:

 • dyrektor szkoły – Roman Czyżewski
 • lider – Dorota Orłowska
 • nauczyciel uczący danego przedmiotu
 • koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej – Anna Klepaczko
 • pedagog / psycholog szkolny
 • nauczyciel bibliotekarz / sekretarz – Elżbieta Bysyngier


XI.Zadania wynikające ze specyfiki pracy z uczniem zdolnym:

 • dyrektor szkoły:

-        uczestniczy w pracach zespołu

-        nawiązuje współpracę, poszukuje sponsorów, pozyskuje środki

-        sygnuje zaświadczenia dla rodziców, uczniów, nauczycieli, jeśli wskazany jest podpis dyrektora

 • lider:

-        koordynuje pracę zespołu

-        promuje osiągnięcia ucznia w szkole i poza nią

-        przygotowuje dokumentację związaną z przyznawaniem Stypendium Dyrektora Szkoły oraz Stypendium Prezydenta Miasta

-        opiniuje wraz z zespołem inicjatywy i projekty edukacyjne podejmowane z uczniem zdolnym

-        wspiera nauczycieli przedmiotów w doborze form pracy z uczniem zdolnym

-        przygotowuje odpowiednie zaświadczenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli

-        nawiązuje współpracę instytucjonalną, poszukuje partnerów dla podejmowanych inicjatyw

 • koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

-        organizuje spotkania zespołu nauczycieli uczących danego ucznia w sprawie form pracy podjętych z uczniem zdolnym

-        gromadzi dokumentację zgodnie z zasadami organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • nauczyciel przedmiotu:

-        przekazuje informacje o sukcesach ucznia liderowi zespołu

-        zgłasza liderowi zespołu ucznia, który odniósł sukces w zakresie jego przedmiotu

-        indywidualnie traktuje ucznia wpisanego do bazy uczniów zdolnych

-        nawiązuje współpracę instytucjonalną, poszukuje partnerów dla podejmowanych inicjatyw

-        trzy razy w roku dokonuje monitorowania ucznia zdolnego

-        ściśle współpracuje z członkami zespołu ds. wspierania ucznia zdolnego

 • wychowawca klasy:

-        zbiera dokumentację zainteresowań i osiągnięć ucznia z poprzednich etapów edukacyjnych

-        kompletuje bieżącą dokumentację ucznia

-        zgłasza ucznia do bazy uczniów zdolnych

-        kontroluje sytuację ucznia zdolnego w szkole – indywidualizacja pracy na poszczególnych przedmiotach (np. indywidualne terminy prac kontrolnych)

-        ściśle współpracuje z pedagogiem / psychologiem szkolnym i tutorem

-        przekazuje istotne informacje na temat uzdolnień ucznia liderowi zespołu

 • pedagog/psycholog:

-        uczestniczy w diagnozowaniu uzdolnień

-        obejmuje szczególną opieką uczniów zdolnych

-        uczestniczy w pracach zespołu

 • sekretarz:

-        prowadzi dokumentację

-        analizuje i opracowuje ankiety dotyczące identyfikacji uczniów zdolnych

-        tworzy i aktualizuje bazę danych

-        monitorowanie osiągnięć uczniów (tworzenie zestawienia na zakończenie roku szkolnego)

-        przygotowuje dokumentację związaną z przyznawaniem Stypendium Dyrektora Szkoły oraz Stypendium Prezydenta Miasta

XII.Ewaluacja działań

   
© ALLROUNDER