XI.Zadania wynikające ze specyfiki pracy z uczniem zdolnym:

  • dyrektor szkoły:

-        uczestniczy w pracach zespołu

-        nawiązuje współpracę, poszukuje sponsorów, pozyskuje środki

-        sygnuje zaświadczenia dla rodziców, uczniów, nauczycieli, jeśli wskazany jest podpis dyrektora

  • lider:

-        koordynuje pracę zespołu

-        promuje osiągnięcia ucznia w szkole i poza nią

-        przygotowuje dokumentację związaną z przyznawaniem Stypendium Dyrektora Szkoły oraz Stypendium Prezydenta Miasta

-        opiniuje wraz z zespołem inicjatywy i projekty edukacyjne podejmowane z uczniem zdolnym

-        wspiera nauczycieli przedmiotów w doborze form pracy z uczniem zdolnym

-        przygotowuje odpowiednie zaświadczenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli

-        nawiązuje współpracę instytucjonalną, poszukuje partnerów dla podejmowanych inicjatyw

  • koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

-        organizuje spotkania zespołu nauczycieli uczących danego ucznia w sprawie form pracy podjętych z uczniem zdolnym

-        gromadzi dokumentację zgodnie z zasadami organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

  • nauczyciel przedmiotu:

-        przekazuje informacje o sukcesach ucznia liderowi zespołu

-        zgłasza liderowi zespołu ucznia, który odniósł sukces w zakresie jego przedmiotu

-        indywidualnie traktuje ucznia wpisanego do bazy uczniów zdolnych

-        nawiązuje współpracę instytucjonalną, poszukuje partnerów dla podejmowanych inicjatyw

-        trzy razy w roku dokonuje monitorowania ucznia zdolnego

-        ściśle współpracuje z członkami zespołu ds. wspierania ucznia zdolnego

  • wychowawca klasy:

-        zbiera dokumentację zainteresowań i osiągnięć ucznia z poprzednich etapów edukacyjnych

-        kompletuje bieżącą dokumentację ucznia

-        zgłasza ucznia do bazy uczniów zdolnych

-        kontroluje sytuację ucznia zdolnego w szkole – indywidualizacja pracy na poszczególnych przedmiotach (np. indywidualne terminy prac kontrolnych)

-        ściśle współpracuje z pedagogiem / psychologiem szkolnym i tutorem

-        przekazuje istotne informacje na temat uzdolnień ucznia liderowi zespołu

  • pedagog/psycholog:

-        uczestniczy w diagnozowaniu uzdolnień

-        obejmuje szczególną opieką uczniów zdolnych

-        uczestniczy w pracach zespołu

  • sekretarz:

-        prowadzi dokumentację

-        analizuje i opracowuje ankiety dotyczące identyfikacji uczniów zdolnych

-        tworzy i aktualizuje bazę danych

-        monitorowanie osiągnięć uczniów (tworzenie zestawienia na zakończenie roku szkolnego)

-        przygotowuje dokumentację związaną z przyznawaniem Stypendium Dyrektora Szkoły oraz Stypendium Prezydenta Miasta

XII.Ewaluacja działań

   
© ALLROUNDER