VIII.Formy pracy z uczniem zdolnym:

  • indywidualna:

-        samodzielna praca ucznia wykraczająca poza program nauczania wskazanymi przez nauczyciela metodami, np. listy zadań, karty pracy, teksty źródłowe

-        indywidualizacja pracy na lekcjach bez wykraczania poza nauczane treści, np. referaty, asystentura, rozwiązywanie trudniejszych problemów, dodatkowe prace domowe, prace długoterminowe

-        samodzielne opracowywanie zagadnień i prowadzenie zajęć (w szkole i poza nią)

-        indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań o charakterze dyscyplinarnym, np. prezentacje multimedialne, tłumaczenia, słowniczki przedmiotowe, prace z historii danej dziedziny, kompleksowe opracowanie złożonych zagadnień, prace literackie

-        indywidualny tok nauki

-        patronat indywidualny – opieka licealistów lub studentów

-        objęcie ucznia systemem stypendialnym

-        udział ucznia w wydarzeniach pozaszkolnych (po sprawdzeniu przez nauczyciela ich wiarygodności) – odczyty, seminaria, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, obozy, koła zainteresowań organizowane w innych szkołach

-        cykliczne spotkania z nauczycielem prowadzącym

  • grupowa:

-        szkolne koła zainteresowań

-        sponsorowane koła zainteresowań

-        obozy naukowe, warsztaty, pokazy, zawody, konkursy

   
© ALLROUNDER