Organizacja, terminy i warunki
udziału uczniów
w konkursach przedmiotowych

w roku szkolnym 2015/2016
w roku szkolnym 2014 / 2015INFORMACJE OGÓLNE

 1. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem.

 2. Udział uczniów w konkursach jest dobrowolny.

 3. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe są trzystopniowe:
1) stopień I - szkolny,
2) stopień II - rejonowy,
3) stopień III - wojewódzki.

 4. W eliminacjach stopnia szkolnego biorą udział tylko uczniowie zgłoszeni
do konkursu.

 5. Regulamin konkursu danego przedmiotu znajduje się u przewodniczącego
Szkolnej Komisji Konkursowej.

 6. Niestawienie się ucznia w godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza
rezygnację z udziału w konkursie.

 7. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

 8. Uczeń uczestniczący w konkursie jest pod opieką osoby dorosłej
(nauczyciel, rodzic).

 9. Prace uczniów są kodowane.

 10. Komisja konkursowa na każdym stopniu konkursu rozpatruje indywidualnie wydłużenie czasu jego trwania wynikające ze szczególnych potrzeb dzieci
przewlekle chorych.

 11. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia
szkolnego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 dni
roboczych od ogłoszenia wyników, rozpatruje Wojewódzka Komisja
Konkursowa w ciągu 3 dni roboczych od złożenia odwołania. Decyzje
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne. Odwołania przesłane
wyłącznie faxem pozostaną bez rozpatrzenia.

 12. Do eliminacji rejonowych kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych,
który uzyskał minimum 75 % liczby punktów możliwych do uzyskania na
stopniu szkolnym.

 13. Wojewódzka Komisja Konkursowa w terminie 7 dni zatwierdza wyniki
eliminacji stopnia szkolnego i zamieszcza je w elektronicznym systemie
wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

 14. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia
rejonowego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 dni
roboczych od ogłoszenia wyników, rozpatruje Wojewódzka Komisja
Konkursowa w ciągu 3 dni od złożenia odwołania. Decyzje Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej są ostateczne. Odwołania przesłane wyłącznie
faxem pozostaną bez rozpatrzenia.

 15. Do eliminacji wojewódzkich kwalifikuje się uczestnik eliminacji rejonowych,
który uzyskał minimum 80% liczby punktów możliwych do uzyskania na stopniu rejonowym.

 16. Wojewódzka Komisja Konkursowa w terminie 3 dni roboczych zatwierdza
i ogłasza wyniki na stronie internetowej podmiotu, realizującego zadanie na podstawie umowy zawartej
z Łódzkim Kuratorem Oświaty..

 17. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia wojewódzkiego w pierwszej kolejności rozpatruje Wojewódzka Komisja
Konkursowa. Odwołania należy składać (za pośrednictwem dyrektora szkoły)
w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Wojewódzka Komisja
Konkursowa rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni od jego otrzymania.

 18. Od decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty, które należy złożyć (za pośrednictwem
dyrektora szkoły) w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od otrzymania decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 19. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania w ciągu 10 dni od ich otrzymania
i powiadamia w formie pisemnej zainteresowanego. Decyzje Komisji Odwoławczej
są ostateczne.

 20. Odwołania wniesione z naruszeniem trybu odwołań nie będą rozpatrywane.

 21. Prace konkursowe, po sprawdzeniu ich przez właściwą komisję konkursową, mogą być udostępniane zainteresowanym osobom (nauczycielom, uczniom i ich prawnym opiekunom), po każdym etapie konkursu, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.

 22. Finalistą zostaje uczestnik konkursu, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego i brał w nim udział.

 23. Laureatem konkursu wojewódzkiego zostaje uczestnik, który uzyskał
łącznie ze wszystkich części eliminacji na stopniu wojewódzkim
(np. pisemny i ustny) minimum 90% maksymalnego wyniku punktowego.

 24. Wyniki konkursu wraz z liczbą laureatów i finalistów przewodniczący
komisji przedkłada Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia w ciągu
10 dni od zakończenia konkursu.

 25. Oficjalna lista laureatów i finalistów (po zatwierdzeniu przez Łódzkiego
Kuratora Oświaty) zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni po jej zatwierdzeniu na stronie
internetowej podmiotu,
realizującego zadanie na podstawie umowy zawartej z Łódzkim Kuratorem Oświaty..

 26. Łódzki Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom konkursu zaświadczenie.

 27. Zaświadczenie jest ważne na terenie całego kraju.

 28. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

29. Przystąpienie do danego konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych (publikowanie wyników konkursów).


UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW

1. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego z zakresu
jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danego
zakresu odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego
uzyskanie tytułu laureata. W przypadku języka nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu
obowiązkowego – z części trzeciej tego egzaminu.

 2. Zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne
z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części tego egzaminu najwyższego
wyniku.

3. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego przyjmowani są do wybranej
szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia, które zawarte są w statucie
danej szkoły.

 4. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego otrzymują z danego przedmiotu
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

5. Uprawnienia finalistów konkursów przedmiotowych określa corocznie Łódzki Kurator
Oświaty zarządzeniem w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji
do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych
sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć
edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Dokument został opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 37/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa
łódzkiego w roku szkolnym 2014/2015.


Terminy kolejnych etapów konkursów

konkurs

etap

szkolny

rejonowy

wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego

13 XI 2014
(w formie pisemnej)


22 I 2015
(w formie pisemnej)
2-3 III 2015
(w formie pisemnej
i ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Angielskiego

25 XI 2014
(w formie pisemnej

27 I 2015
(w formie pisemnej)

12-13 III 2015
(w formie pisemnej
i ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Niemieckiego

1 XII 2014
(w formie pisemnej)
29 I 2015
(w formie pisemnej)
14 III 2015
(w formie pisemnej
i ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Rosyjskiego

3 XI 2014
(w formie pisemnej)
18 XII 2014
(w formie pisemnej)
30 I 2015
(w formie pisemnej
i ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Historii

18 XI 2014
(w formie pisemnej)
20 I 2015
(w formie pisemnej)
26 II 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Matematyki

19 XI 2014
(w formie pisemnej)
16 I 2015
(w formie pisemnej)
7 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Fizyki

21 XI 2014
(w formie pisemnej)
15 I 2015
(w formie pisemnej)
4 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Chemii

20 XI 2014
(w formie pisemnej)
13 I 2015
(w formie pisemnej)


6 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Biologii

24 XI 2014
(w formie pisemnej)
21 I 2015
(w formie pisemnej)
9 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Geografii

28 XI 2014
(w formie pisemnej)
19 I 2015
(w formie pisemnej)
11 III 2015
(w formie pisemnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Informatyki

12 XI 2014
(w formie elektronicznej)
12 I 2015
(lokalnie przy stanowiskach
komputerowych)
17 II 2015
(lokalnie przy stanowiskach
komputerowych)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Wiedzy o Sztuce sekcja muzyki

27 XI 2014
(w formie pisemnej)
8 I 2015
(w formie pisemnej)
26-28 II 2015
(w formie ustnej)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Wiedzy o Sztuce sekcja plastyki

26 XI 2014
(w formie pisemnej)
9 I 2015
(w formie pisemnej)
2-4 III 2015
(w formie ustnej)
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Wiedzy o Społeczeństwie
17 XI 2014
(w formie pisemnej)
23 I 2015
(w formie pisemnej)
25 II 2015
(w formie pisemnej)


   
© ALLROUNDER