UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW

1. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego z zakresu
jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danego
zakresu odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego
uzyskanie tytułu laureata. W przypadku języka nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu
obowiązkowego – z części trzeciej tego egzaminu.

 2. Zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne
z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części tego egzaminu najwyższego
wyniku.

3. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego przyjmowani są do wybranej
szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia, które zawarte są w statucie
danej szkoły.

 4. Laureaci stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego otrzymują z danego przedmiotu
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

5. Uprawnienia finalistów konkursów przedmiotowych określa corocznie Łódzki Kurator
Oświaty zarządzeniem w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji
do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych
sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć
edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Dokument został opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 37/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa
łódzkiego w roku szkolnym 2014/2015.

   
© ALLROUNDER