INFORMACJE OGÓLNE

 1. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem.

 2. Udział uczniów w konkursach jest dobrowolny.

 3. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe są trzystopniowe:
1) stopień I - szkolny,
2) stopień II - rejonowy,
3) stopień III - wojewódzki.

 4. W eliminacjach stopnia szkolnego biorą udział tylko uczniowie zgłoszeni
do konkursu.

 5. Regulamin konkursu danego przedmiotu znajduje się u przewodniczącego
Szkolnej Komisji Konkursowej.

 6. Niestawienie się ucznia w godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza
rezygnację z udziału w konkursie.

 7. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

 8. Uczeń uczestniczący w konkursie jest pod opieką osoby dorosłej
(nauczyciel, rodzic).

 9. Prace uczniów są kodowane.

 10. Komisja konkursowa na każdym stopniu konkursu rozpatruje indywidualnie wydłużenie czasu jego trwania wynikające ze szczególnych potrzeb dzieci
przewlekle chorych.

 11. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia
szkolnego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 dni
roboczych od ogłoszenia wyników, rozpatruje Wojewódzka Komisja
Konkursowa w ciągu 3 dni roboczych od złożenia odwołania. Decyzje
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne. Odwołania przesłane
wyłącznie faxem pozostaną bez rozpatrzenia.

 12. Do eliminacji rejonowych kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych,
który uzyskał minimum 75 % liczby punktów możliwych do uzyskania na
stopniu szkolnym.

 13. Wojewódzka Komisja Konkursowa w terminie 7 dni zatwierdza wyniki
eliminacji stopnia szkolnego i zamieszcza je w elektronicznym systemie
wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

 14. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia
rejonowego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 dni
roboczych od ogłoszenia wyników, rozpatruje Wojewódzka Komisja
Konkursowa w ciągu 3 dni od złożenia odwołania. Decyzje Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej są ostateczne. Odwołania przesłane wyłącznie
faxem pozostaną bez rozpatrzenia.

 15. Do eliminacji wojewódzkich kwalifikuje się uczestnik eliminacji rejonowych,
który uzyskał minimum 80% liczby punktów możliwych do uzyskania na stopniu rejonowym.

 16. Wojewódzka Komisja Konkursowa w terminie 3 dni roboczych zatwierdza
i ogłasza wyniki na stronie internetowej podmiotu, realizującego zadanie na podstawie umowy zawartej
z Łódzkim Kuratorem Oświaty..

 17. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia wojewódzkiego w pierwszej kolejności rozpatruje Wojewódzka Komisja
Konkursowa. Odwołania należy składać (za pośrednictwem dyrektora szkoły)
w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Wojewódzka Komisja
Konkursowa rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni od jego otrzymania.

 18. Od decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty, które należy złożyć (za pośrednictwem
dyrektora szkoły) w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od otrzymania decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 19. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania w ciągu 10 dni od ich otrzymania
i powiadamia w formie pisemnej zainteresowanego. Decyzje Komisji Odwoławczej
są ostateczne.

 20. Odwołania wniesione z naruszeniem trybu odwołań nie będą rozpatrywane.

 21. Prace konkursowe, po sprawdzeniu ich przez właściwą komisję konkursową, mogą być udostępniane zainteresowanym osobom (nauczycielom, uczniom i ich prawnym opiekunom), po każdym etapie konkursu, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.

 22. Finalistą zostaje uczestnik konkursu, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego i brał w nim udział.

 23. Laureatem konkursu wojewódzkiego zostaje uczestnik, który uzyskał
łącznie ze wszystkich części eliminacji na stopniu wojewódzkim
(np. pisemny i ustny) minimum 90% maksymalnego wyniku punktowego.

 24. Wyniki konkursu wraz z liczbą laureatów i finalistów przewodniczący
komisji przedkłada Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia w ciągu
10 dni od zakończenia konkursu.

 25. Oficjalna lista laureatów i finalistów (po zatwierdzeniu przez Łódzkiego
Kuratora Oświaty) zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni po jej zatwierdzeniu na stronie
internetowej podmiotu,
realizującego zadanie na podstawie umowy zawartej z Łódzkim Kuratorem Oświaty..

 26. Łódzki Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom konkursu zaświadczenie.

 27. Zaświadczenie jest ważne na terenie całego kraju.

 28. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

29. Przystąpienie do danego konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych (publikowanie wyników konkursów).

   
© ALLROUNDER