Stypendia przyznawane uczniom:

 1.Stypendia szkolne

Do dnia 15 września 2014 roku u pedagoga szkolnego można pobrać oraz złożyć wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów gimnazjum, z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, w której dochód na jednego członka rodziny w miesiącu sierpniu 2014 roku nie przekroczył 456 zł netto.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód za miesiąc sierpień 2014 roku. Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

1.   zaświadczenie o wysokości dochodów z zakładu pracy,

2.   decyzje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznanych zasiłkach,

3.    odcinek renty / emerytury,

4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny (lub oświadczenie o byciu bezrobotnym niezarejestrowanym w PUP).

Wzór wniosku o stypendium szkolne (.doc)

 2.Dofinansowanie do zakupu podręczników

Do dnia 5 września 2014 roku u pedagoga szkolnego można pobrać oraz złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów, z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, w której dochód na jednego członka rodziny w miesiącu sierpniu 2014 roku nie przekroczył 456 zł netto.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód za miesiąc sierpień 2014 roku. Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

1.   zaświadczenie o wysokości dochodów z zakładu pracy,

2.   decyzje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznanych zasiłkach,

3.    odcinek renty / emerytury,

4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny (lub oświadczenie o byciu bezrobotnym niezarejestrowanym w PUP).

Wzór wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników (.doc)

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

• słabowidzących,

• niesłyszących,

• słabosłyszących,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Ważne

W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

• słabosłyszący,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Ważne

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 3.Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek o zasiłek szkolny można pobrać oraz złożyć u pedagoga szkolnego. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. Nie załącza się dokumentów potwierdzających dochód rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. W uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny może być przyznany drugi raz w tym samym roku szkolnym. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

Wzór wniosku o zasiłek szkolny (.doc)

 4.Program stypendialny Prezydenta Miasta Skierniewice

Od 2009 roku Prezydent Miasta na podstawie Uchwały Nr LI/31/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów, przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne.

Stypendium przyznawane jest za dany rok szkolny uczniom szóstej klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym również szkół specjalnych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skierniewicach oraz  Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach, będących mieszkańcami miasta Skierniewice, po spełnieniu jednego z następujących warunków:

 1. 1)legitymowania się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania i osiągnęli wysokie wyniki w nauce z obowiązujących zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
  1. a)w szkole- 5,5
  2. b)w gimnazjum - 5,3
  3. c)w szkole ponadgimnazjalnej - 5,0
  4. 2)bycia laureatem konkursów przedmiotowych lub laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
  5. 3)bycia laureatem konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięco najmniej ogólnopolskim, uzyskali w w/w formach czołowe miejsca (od I do III) i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania a w przypadku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i uzyskali w w/w formach czołowe miejsca (od I do III).

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia;
 • rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnzjalnych, szkół specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia, 
  po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci, 
  po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
 • dyrektorzy placówek kultury;
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje.

Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu  Miasta Skierniewice do dnia 30 czerwca każdego roku.

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów (.pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta (.doc)

 • Wniosek o dofinansowanie do podręczników 
 • Wniosek o stypedium prezydenta 
 • Wniosek o stypendium szkolne 
 • Wniosek o zasiek szkolny  
 • Uchwała 
 • Załącznik nr 1 do Uchwały - wniosek     

    

   
© ALLROUNDER