SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

1. Obowiązek szkolny:
- zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
- ewidencja uczniów
- arkusze ocen i dzienniki

2. Sprawy administracyjne:
- zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego , zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,
- wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
- wydawanie zaświadczeń,
- wydawanie duplikatów,

3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
- wnioski do Sądu Rodzinnego,

- skierowania do Poradni,

4. Sprawy kadrowe:
- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

5. Sprawozdawczość:
-raporty,

-sprawozdania,

6. Archiwum:
- akta osobowe pracowników,

- arkusze ocen
- dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
- protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
- protokoły Rady Rodziców,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

 


1.OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA

Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty):

ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:

Uwaga w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z rejonu.

Obwód Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach, ul. Kilińskiego 9 obejmuje ulice:

Aleja Macieja Rataja, Mariana Buczka, Dworcowa, Gałeckiego, Instytutowa, Jagiellońska, Konstytucji 3 Maja, Kwiatowa, Mazowiecka, Miła, 25-lecia PRL, Joachima Lelewela, Adama Mickiewicza, Partyzantów, Pomologiczna(od skrzyżowania z ul. 25-lecia PRL do końca numeracji), Prymasowska, Stanisława Rybickiego, Sadowa, Senatorska, Henryka Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Wita Stwosza, Warzywnicza, Władysława Reymonta, Rynek, Aleksandra Zawadzkiego, Żwirki, Akacjowa, Stefana Batorego, Balcerowska, Bananowa, Bratkowa, Brzozowa, Chabrowa, Fryderyka Chopina, Emila Chroboczka, Cytrynowa, Czysta, Daliowa, Dąbie, Janusza Długosza, Janusza Drążkiewicza, Floriana, Gajowa, Gerbery, Gladioli, Górna, Harcerska, Hortensji, Irysowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Kazimierza Jeżewskiego, Jodłowa, Henryka Jordana, Kaktusowa, Kalinowa, Jana Kasprowicza, Kasztanowa, Jana Kilińskiego, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Hugo Kołłątaja, Konwaliowa, Koszarowa, Janusza Korczaka, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Jana Kozietulskiego, Ignacego Krasickiego, Krokusowa, Krzywa, Anieli Krzywoń, 500-lecia, Liliowa, Lipowa, Listopadowa, Wiktora Łabędzkiego, Łódzka(od skrzyżowania z ul. Feliksów), 1 Maja, Edmunda Malinowskiego, Stanisława Małkowskiego, Makowska, Mandarynkowa, Miodowa, Józefa Mireckiego, Młynarska, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Stanisława Moniuszki, Narcyzowa, Nasturcjowa, Niecała, Niezapominajek, Nowomiejska, Stefana Okrzei, Michała Okurzałego, Józefa Paczkowskiego, Ignacego Paderewskiego, Piekarska, Józefa Piłsudskiego, Pomarańczowa, 2-go Pułku Berlińskiego, Plac Dąbrowskiego, Plac Św. Floriana, Plac Jana Pawła II, Plantowa, Podrzeczna, Polna, Józefa Poniatowskiego, Przeczna, Prosta, Adama Próchnika, Mariana Raciborskiego, Racławicka, Rawska, Mikołaja Reja, Równoległa, Różana, Rzeczna, Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Storczykowa, Strykowska, Strobowska, Strzelecka, Szarotek, Św. Stanisława, Świerkowa, Romualda Traugutta, Topolowa, Tulipanowa, Juliana Tuwima, Ustronna, Wąska, Henryka Wieniawskiego, Wierzbowa, Willowa, Wodna, Wojska Polskiego, Piotra Wysockiego, Zadębie, Zaułek, Franciszka Zubrzyckiego, Zwierzyniecka, Żurawia.


Rodzic powinien dokonać zapisu dziecka osobiście w sekretariacie szkoły, powinien podać wszystkie niezbędne dane takie jak: PESEL dziecka, adresy zameldowania i zamieszkania, szkołę rejonową oraz szkołę do której uczęszczało dziecko. Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie aktu urodzenia.

 Przy przeniesieniu ucznia niezbędne dokumenty to:

- druk przekazania ucznia – przesyła właściwa szkoła

- świadectwo szkolne ( ostatnio ukończonego poziomu)– do wglądu,

- odpis aktu urodzenia

W dalszym postępowaniu szkoła musi otrzymać:

- kserokopię arkusza ocen,

- dokumentację medyczną,

- dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności:
- rodzic pisemnie informuje o zamiarze przeniesienia dziecka do innej szkoły;
- rodzic przynosi do sekretariatu szkoły potwierdzenie przyjęcia ucznia do nowej       szkoły;
- dokumentacja szkolna zostaje PRZESŁANA POCZTĄ, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, lub odbiór osobisty dokumentów przez rodziców (opiekunów prawnych) za pisemnym potwierdzeniem.

- dokumentację medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców;
-   każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek;

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWAWNIA FIZYCZNEGO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

§ 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Zwolnienie ucznia z danych zajęć na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora. Po otrzymaniu opinii od lekarza Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z prośbą do dyrektora szkoły celem podjęcia decyzji o zwolnieniu z właściwych zajęć.


DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH.

Wydawanie duplikatów ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH  

- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

- duplikat legitymacji szkolnej, karty motorowerowej – 9 zł

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:

Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego

ul. Kilińskiego 9

96-100 Skierniewice

KREDYT BANK Nr 94150016891216800411350000

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji, karty motorowerowej G nr 3 w Skierniewicach + imię i nazwisko ucznia”

lub „opłata za duplikat świadectwa G nr 3 w Skierniewicach + imię i nazwisko ucznia”.

Na podstawie dowodu wpłaty i wniosku wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008 r. poz. 412) & 19 ust. 3:

Za wydanie duplikatu świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji

dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty

skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio

przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

Wysokość opłat skarbowych reguluje: USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225

pozycja nr 5 – opłata skarbowa od legalizacji dokumentu – 26 zł

pozycja nr 7 – opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł

 

 

   
© ALLROUNDER