DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH.

Wydawanie duplikatów ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH  

- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

- duplikat legitymacji szkolnej, karty motorowerowej – 9 zł

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:

Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego

ul. Kilińskiego 9

96-100 Skierniewice

KREDYT BANK Nr 94150016891216800411350000

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji, karty motorowerowej G nr 3 w Skierniewicach + imię i nazwisko ucznia”

lub „opłata za duplikat świadectwa G nr 3 w Skierniewicach + imię i nazwisko ucznia”.

Na podstawie dowodu wpłaty i wniosku wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008 r. poz. 412) & 19 ust. 3:

Za wydanie duplikatu świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji

dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty

skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio

przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

Wysokość opłat skarbowych reguluje: USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225

pozycja nr 5 – opłata skarbowa od legalizacji dokumentu – 26 zł

pozycja nr 7 – opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł

 

 

   
© ALLROUNDER