SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

1. Obowiązek szkolny:
- zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
- ewidencja uczniów
- arkusze ocen i dzienniki

2. Sprawy administracyjne:
- zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego , zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,
- wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
- wydawanie zaświadczeń,
- wydawanie duplikatów,

3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
- wnioski do Sądu Rodzinnego,

- skierowania do Poradni,

4. Sprawy kadrowe:
- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

5. Sprawozdawczość:
-raporty,

-sprawozdania,

6. Archiwum:
- akta osobowe pracowników,

- arkusze ocen
- dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
- protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
- protokoły Rady Rodziców,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

 

   
© ALLROUNDER