Ze Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice

 • Rada, będąca organem samorządowym młodzieży miasta Skierniewice ma charakter konsultacyjny.
 • Rada liczy maksymalnie 22 osoby i jest reprezentacją młodzieży – uczniów skierniewickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych
  w Skierniewicach.
 • Kadencja Rady trwa 2 lata.
 • Podstawą działalności Rady jest praca społeczna radnych wybranych zgodnie z Ordynacją wyborczą do Rady.

Celem działalności Rady jest reprezentowanie interesów skierniewickiej młodzieży, upowszechnianie idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi młodych w mieście oraz podejmowanie innej działalności ważnej z punktu widzenia młodzieży.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) uczestniczenie w podejmowaniu ważnych z punktu widzenia młodzieży decyzji,

2) reprezentowanie swoich wyborców wobec władz miasta i administracji szkolnej,

3) współpracę z Radą Miasta Skierniewice i Prezydentem Miasta Skierniewice,

4) podejmowanie działań propagujących cele rady,

5) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,

6) wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego
    w środowiskach młodzieżowych,

7) prowadzenie działalności informacyjno – doradczej,

8) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.

 Radni mają prawo:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Rady,

2) uczestniczyć w posiedzeniach Rady,

3) zgłaszać projekty uchwał oraz inne wnioski,

4) zabierać głos w dyskusjach,

5) brać udział we wszystkich przedsięwzięciach Rady.

 

Radni mają obowiązek:

1) przestrzegać Statutu i uchwał Rady,

2) dbać o dobre imię Rady,

3) kierować się zasadami koleżeństwa w relacjach z innymi Radnymi,

4) stać na straży przestrzegania praw człowieka,

5) godnie reprezentować stanowisko społeczności uczniowskiej, której są

     przedstawicielem,

6) czynnie uczestniczyć w pracach Rady,

7) informować społeczność uczniowską swojej szkoły o działalności Rady,

8) podejmować decyzje mając na uwadze dobro młodzieży,

9) poinformować Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca zamieszkania,

10) usprawiedliwiać u Przewodniczącego Rady swoje nieobecności na sesjach

      Rady i w pracach zespołów problemowych.

 Organy Rady:

 1. 1)Prezydium Rady
 2. 2)Komisja Rewizyjna

 

Skład Prezydium Rady:

 1. 1)Przewodniczący Rady
 2. 2)Wiceprzewodniczący
 3. 3)Sekretarz

 

Zadania Prezydium Rady:

1) przygotowanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał,

3) wykonywanie budżetu,

4) realizacja uchwał Rady.

Zadania Komisji Rewizyjnej:

1) opiniowanie wykonania budżetu Rady i występowanie z wnioskiem
    do Rady w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia sprawozdania finansowego Prezydium Rady,

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli,

3) złożenie Radzie raz w roku sprawozdania ze swojej działalności.

Młodzieżowa Rada Miasta Skierniewice obraduje na jawnych sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego co najmniej raz na 6 tygodni.

 

 

Źródło: www.skierniewice.net.pl/kategorie/mrd-e

   
© ALLROUNDER