Informacja z ewaluacji zewnętrznej

w Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach.

W dniach 10 – 14 grudnia 2012 w naszym gimnazjum przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna w obszarze ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ. Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Badanie przeprowadzili wizytatorzy ds. ewaluacji pan Ryszard Zakonnik i pani Mirosława Kasprzyk.


W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł. Informacji udzielili: dyrektor, uczący w szkole nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice, partnerzy szkoły i przedstawiciele organu prowadzącego. Obserwowano zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Obserwowano też szkołę na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw.


Wyniki ewaluacji:


Obszar: Zarządzanie

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Nauczyciele angażują się w wysokim stopniu w pracę zespołów szkolnych: programowy, metodyczny, wychowawczy i profilaktyczny, ds. zarządzania szkołą, ds. współpracy z otoczeniem, szkoleniowy, ds. ewaluacji wewnętrznej. Ponadto nauczyciele pracują w zespołach: języków obcych, nauczycieli humanistów, pomocy pedagogiczno – psychologicznej, ds. dokumentów szkoły, ds. pracy z uczniem zdolnym, matematyczno – przyrodniczy, ds. inwentaryzacji szkoły, organizacji dyżurów, ds. losów absolwentów, ds. promocji. Zespoły – dokonując analizy efektów swojej pracy – regularnie stosują procedury ewaluacyjne. Praca analizowana jest pod kątem skuteczności, efektywności oraz trafności działań. Zespoły prowadza analizę skuteczności działań oraz relacji interpersonalnych. Zdecydowana większość działań planowana jest wspólnie i opiera się na analizie efektów pracy zespołów. Nauczyciele bardzo często korzystają z pomocy innych nauczycieli podczas rozwiązywania problemów, a zespoły pomagają konkretnym nauczycielom. Uczestniczą oni wspólnie z pracownikami niepedagogicznymi w szkoleniach wewnętrznych dotyczących współpracy zespołowej. Uczestnictwo w tych szkoleniach jest zdecydowanie przydatne w praktyce.

Wymaganie jest spełnione na poziomie wysokim.


Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

Nauczyciele swój udział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej uważają za niezbędny dla poprawienia jakości własnej pracy. Powołane zostały zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej i koordynacji działań. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego wprowadzane są do planu pracy szkoły po omówieniu na posiedzeniu rady pedagogicznej. Prawie wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach zespołu prowadzącego ewaluację wewnętrzną pracy szkoły. Został powołany zespół ds. ewaluacji wewnętrznej i ds. koordynacji działań. W celu nawiązania współpracy z rodzicami przyszłych uczniów powołano zespół ds. promocji. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły, a ich realizacja powoduje prorozwojowe zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Na tej podstawie, w ciągu ubiegłego i obecnego roku szkolnego, dokonano wielu zmian w funkcjonowaniu szkoły. Dla uczniów powstało Centrum Multimedialne, które jest nadal rozbudowywane. Poprzez wprowadzenie zajęć do wyboru zmniejszyła się absencja na zajęciach wychowania fizycznego, dostosowano zajęcia pozalekcyjne do potrzeb i możliwości uczniów, utworzono klasy o nachyleniu dziennikarskim, językowym, matematycznym, informatycznym, stworzono nową stronę internetową szkoły, rozszerzono ofertę konkursów organizowanych przez szkołę, uczniowie uczestniczą w sesjach Rady Miasta, w zajęciach w Straży Pożarnej. Zmodernizowano 3 pracownie informatyczne. Do kalendarza szkolnego na stałe wpisano Piknik Rodzinny dla przyszłych uczniów i ich rodzin. Dzięki tym zmianom szkoła jest otwarta dla uczniów i środowiska.

Wymaganie jest spełnione na poziomie wysokim.

Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Warunki lokalowe gimnazjum i jego wyposażenie są odpowiednie dla realizacji podstawy programowej. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, np. środki audiowizualne, sprzęt komputerowy, plansze dydaktyczne, preparaty biologiczne wystarcza, by zrealizować podstawę programową. Tak uważają prawie wszyscy nauczyciele, uczniowie (98 %) i ich rodzice. Potwierdziły to również obserwacje 6 lekcji. W szkole jest sala gimnastyczna, są klasopracownie, pracownie komputerowe, świetlica terapeutyczna, różnorodne pomoce dydaktyczne. Szkoła nie ma własnego boiska, korzysta z miejskiego „Orlika”. Część zajęć wychowania fizycznego prowadzona jest w hali sportowej. Budynek szkoły został odnowiony. Wykonano remont sal lekcyjnych, dokonano wymiany drzwi, wyposażono korytarze w ławki i gabloty, wyposażono salę informatyczną i wykonano sieć komputerową. Naprawiono instalację elektryczną, zakupiono nowe urządzenia gastronomiczne, meble i sprzęt sportowy. Szkoła finansuje lub dofinansowuje wyjazdy uczniów do kin, teatrów, muzeów. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych pomieszczenia szkolne udostępniane są młodzieży. W ramach współpracy szkoła również pozyskuje pomoce dydaktyczne, wypożycza sprzęt na zajęcia teatralne. W gimnazjum planuje się i realizuje działania, których celem jest tworzenie optymalnych warunków pracy uczniów i osób dorosłych, m.in. modernizacja wnętrza szkoły i rewitalizacja terenu wokół jej budynku, konserwacja urządzeń biurowych i zakup środków dydaktycznych (np. tablic interaktywnych, odtwarzaczy CD).

Wymaganie jest spełnione na poziomie wysokim.


Pełen raport z ewaluacji zewnętrznej


   
© ALLROUNDER