W każdym nowym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej określa kierunek działań podejmowanych w polityce oświatowej. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami podejmowanymi w Gimnazjum nr 3 przy realizacji zadań.


Rok 2013/2014 rokiem "Szkoły w Ruchu".

Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas w liście skierowanym do społeczności szkolnych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego  2013/2014 ogłosiła go Rokiem Szkoły w Ruchu.

"(...) Proponuję, aby rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny był Rokiem Szkoły w Ruchu i zachęcam uczniów, nauczycieli i rodziców do jego organizacji i aktywnego w nim udziału. Ucząc się i pracując, nie zapominajcie o tym, jak ważny dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wykorzystujcie możliwości, jakie daje Wam szkoła, samorząd, kluby sportowe i turystyczne. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego bawcie się i rywalizujcie w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, pływajcie, jeźdźcie na rowerze. Każdy rodzaj ruchu sprzyja Waszemu zdrowiu, a udział w zawodach i rywalizacji kształtuje charakter, wytrwałość, uczy współdziałania w zespole i wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie.(...)"

Założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej do programu "Szkoła w ruchu".Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej w br. szkolnym:

działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,

 

nasze gimnazjum zaangażowało się w III Ogólnopolski Konkurs pod nazwą

 

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ,

 pod hasłem : Prawo, Przyjaźń, Tolerancja,

 jego organizatorem jest Fundacja Państwo Obywatelskie

oraz Komitet Honorowy Konkursu.

 Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

 Regulamin konkursu:

  • Celem konkursu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów oraz spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.
  • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

 Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

Zadanie:

1.Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Prezentacje prac konkursowych.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

3. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..."

4. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

8. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

9. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.

10. Podsumowanie cyklu zajęć gddw

Wypracowanie wniosków na podstawie pracy w grupie

11. Włączenie w działania rodziców, ich propozycje, przedstawienie założeń programu

” Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”

12. Wprowadzenie w program, zapoznanie z konkursami towarzyszącymi

Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych, uzyskanych efektach, poprawie stanu bezpieczeństwa w szkole i wokół szkoły.Realizacja projektu Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń zwieńczona została przyznaniem certyfikatuktóry prezentujemy poniżej


Organizatorzy projektu skierowali do laureatów podziękowania za zgłoszenie, udział i realizację zadań. List otrzymany od organizatorów zamieszczamy poniżej


Realizacja projektu Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń związana była z realizacją różnych zadań. Poniżej przedstawiamy prezentację z pracy nad projektem w naszej szkole

pobierz

   
© ALLROUNDER