Klasy OHP przy Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach istnieją od 1999r. Są często ostatnią szansą uczniów ukończenia szkoły na poziomie gimnazjalnym bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony rodziców, a jednocześnie szansą przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia OHP umożliwia im kontynuowanie nauki w profilowanych i zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych.


                               
          Do OHP uczęszczają uczniowie z trudnościami w nauce, wobec których zgodnie z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, realizujemy program o obniżonych wymaganiach edukacyjnych /stosownie do ich możliwości intelektualnych /. Pomoc Psychologiczno-pedagogiczna/

          Zajęcia szkolne w ilości 27 godzin odbywają się 4 razy w tygodniu – tak jak przewiduje ramowy plan nauczania dla gimnazjów z klasami przysposabiającymi do zawodu, jeden dzień przeznaczony jest na „praktyki”.

     W klasach OHP obowiązuje nasz statut, regulamin, szkolne zasady oceniania i procedury postępowania w przypadkach zagrożenia demoralizacją. Wychowawcy klas z ramienia gimnazjum realizują własne programy wychowawcze, które także są zgodne z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Gimnazjum Nr 3. Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, a w czasie przerw sprawują opiekę wychowawczą w formie dyżurów.

         Uczniowie OHP uczestniczą również w apelach i uroczystościach organizowanych w gimnazjum
(przechodzą do budynku głównego z nauczycielami),

 Koordynatorem działań wychowawczych była pedagog Ewa Rapacka-Skiba,od 2014r jest pedagog Karolina Milewska, która odpowiada za:

 • realizację obowiązku szkolnego uczniów, współpracę z sądem i kuratorami, współpracę ze szkołami (gminami) obwodowymi uczniów, opinie do sądu
 • organizację zajęć profilaktycznych zgodnie z harmonogramem i terminarzem obowiązującym w gimnazjum (współpraca z organizacjami pozarządowymi)
 • prowadzenie Zespołu Wychowawczego klas OHP czyli spotkań wychowawców klas podczas których analizowana jest sytuacja wychowawcza w klasach OHP
  • organizację spotkań- zebrań dla rodziców dot. postępów w nauce i zachowaniu uczniów
 • organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie Rozporządzeniem MEN z 17.XI.2010r oraz utrzymuje stały kontakt z komendantem OHP w sprawach  wychowawczych.

 

   Problemem numer jeden w klasach OHP jest : niesystematyczne spełnianie obowiązku szkolnego oraz brak współpracy w tym obszarze z rodzicami uczniów.

     Co roku podejmujemy szereg działań w celu poprawy obecności uczniów – zgodnie z opracowanymi przez nas procedurami w przypadku wagarów m. in. są to rozmowy z uczniami, comiesięczne telefoniczne informacje do rodziców, wezwania do rodziców, zawiadomienia o niesystematycznym realizowaniu obowiązku szkolnego, upomnienia i wnioski o egzekucję- grzywnę dla rodziców , informacje o zagrożeniu skreśleniem z listy OHP uczniów pełnoletnich, informacje i stały kontakt z kuratorami sądowymi uczniów.

         W działaniach wychowawczych nauczycieli pracujących w klasach   OHP wspierają: komendant i jeden wychowawca hufca . Pracownicy hufca odpowiadają za organizację praktyk „przyuczenia do wykonywania określanej pracy” uczniów.


FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KLASACH OHP NA ROK 2012/13

 W związku z Rozporządzeniem MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej   realizujemy w klasach OHP następujące formy pomocy:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 3 godziny tygodniowo tj. po 1 godz. w każdej klasie
 • zajęcia socjoterapeutyczne – 1 godzina tygodniowo w klasie I
 • porady i konsultacje pedagoga- 4 godziny tygodniowo
 • porady i konsultacje psychologa – 2 godziny tygodniowo

 Ponadto raz w tygodniu są spotkania z pracownikiem Straży Miejskiej.

                                      ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

 

 • 29.10.2012 spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej nt. „ Bezpieczeństwo w mieście- szkole”„ Rola i zadania Straży Miejskiej oraz patrolu szkolnego”

 

 • 26.10.2012 uczniowie uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym „Euforia” ( informacja na stronie Gimnazjum nr 3).

 

 • 15 listopada w godz. 9- 15 odbędzie się wycieczka do Łodzi do Experymentarium , w programie: Zabawa eksperymentem, Riks, Tajemnice II wojny światowej, poczęstunek w Mc Donaldzie

 

 • Od 05.XI.2012r. rozpoczyna się realizacja rocznego Projektu EFS „Nowe Perspektywy” dla 10 uczniów. w projekcie m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii, języka angielskiego, doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem.

 Nazwisko i imię nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

  Hycak Andrzej   komendant hufca OHP

Milewska Karolina

koordynator gimnazjum ds. klas OHP, pedagog

 Figat Anna

wychowawca OHP

Adamka Ewa

  matematyka

Antosik Grażyna

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Kostrzewski Witold

informatyka

Górska Jolanta

język polski

Hycak Anna

geografia

Klepaczko Anna

psycholog

Klimiuk Maria

biologia, wychowawca klasy I

Kłosiński Dariusz

fizyka

Koziarska Ilona

chemia

Kurzec Marzenna

historia

Mandziej Iwona

język polski

Muras Beata

matematyka

Orłowska Dorota

matematyka, fizyka

Przybył Barbara

język angielski

Skrzydło Karol

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy II

Szafrańska-Janik Bożena

historia, wos

Szewc Tomasz

język niemiecki

Świderek Jolanta

religia

Zabost Grażyna

język polski

Zawadzka Beata

edukacja dla bezpieczeństwa

Zbudniewek Elżbieta

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy III


 Godziny pracy

7.00 - 16.00

Komendant OHP:         8.00 - 16.00

Biuro OHP:                     8.00 - 14.00

Sekretariat szkoły:       8.00 - 16.00

Koordynator gimnazjum ds. klas OHP:                          

  p. Karolina Milewska
poniedziałek 8.00 - 10.00

Wychowawca OHP:    p. Anna Figat

Poniedziałek Wtorek Środa
8.00 - 16.00

Kadra pedagogiczno-psychologiczna:

Psycholog Anna Klepaczko
Wtorek - 10.00 - 11.45
Konsultacje z nauczycielami
Pierwsze środy miesiąca w godz. 17.00 - 19.00

Klasa I OHP                       Klasa II OHP                                   Klasa III OHP


     WARUNKI PRZYJĘCIA DO OHP

 - ukończenie 15 lat (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć) a nieukończenie 18 lat

- ukończenie szkoły podstawowej

- kłopoty w nauce

- trudna sytuacja rodzinna

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie przyuczenia do wykonywania określonej pracy                  
 

Dokumenty dla szkoły

- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- Podanie o przyjęcie ucznia do klasy OHP - wzór  

- Karta zdrowia ucznia

- Opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej

- Opinia pedagoga lub wychowawcy

- 2 zdjęcia

Dokumenty OHP dotyczące przyjęcia ucznia przekazuje

Komendant Hufca.

Rekrutacja do klas OHP prowadzona jest w systemie ciągłym przez cały rok.

Dokumenty mozna składać w sekretariacie szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Oferta kształcenia:

Formy kształcenia:

Gimnazjum przysposabiające do pracy – 3 lata


Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:


piekarz, cukiernik, sprzedawca, mechanik samochodowy, blacharz - lakiernik samochodowy, fryzjer, stolarz, murarz,

Kółka zainteresowań:

 • szachy- warcaby
 • tenis stołowy

    - Kryteria przyjęć

     


     Reprezentacja Hufca Pracy 5-23, działająca przy Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach, w składzie:

 • Adrian Kołczyński kl. III- Przewodniczący Rady Młodzieży Hufca Pracy w Skierniewicach.
 • Eryk Klimkiewicz kl.III - sekretarz Hufca Pracy w Skierniewicach.
 • p.o. Komendanta Hufca - Anna Figat 19 listopada 2014r. wzięli udział w spotkaniu Aktywnej Młodzieży OHP w Tomaszowie Mazowieckim

Jednym z zadań było napisanie listu, który poniżej prezentujemy. Praca przez komisję została uznana za najlepszą, a młodzież została nagrodzona.

Na uwagę zasługuje fakt, że w konkursie brali udział przedstawiciele z różnych OHP z terenu województwa łódzkiego – 32 uczestników. Za dowcip i,, lekkie pióro” uczniowie zostali nagrodzeni również oceną celującą z języka polskiego oraz bardzo dobrą z fizyki.

Napisz list miłosny pt.,,Fizyko wybacz”. W swojej pracy użyj słownictwa związanego z fizyka, używając słów : jądro, ciało stałe, magnes, kosmos, kilogramy, model, wzór i masa.

                                                                                                                                              Skierniewice:19.11.2014r.

Kochana Aniu!

         Na wstępie tego listu chciałbym Ci powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z powodu tego, co się wydarzyło.

       Chciałbym Ci wyrazić, co do Ciebie czuję. Przyciągasz mnie do siebie jak magnes. Będąc z Tobą, czuję, jakbym był w innym świecie, jak w kosmosie. Nasza miłość jest jak ciało stałe, nierozłączne. Jądro ziemi drży, gdy na Ciebie patrzę. Te 10 kilogramów cukierków nie zastąpi mi Twojej słodyczy. Co prawda, nie masz figury modelki, ale i tak Cię bardzo kocham.

       Nasz związek dla innych jest wzorem do naśladowania, dlatego nie możemy tego zniszczyć. Wiem, że masz masę problemów, ale kocham Cię i postaram się to zmienić i wspierać w każdej sytuacji.
                                                                                                             Przepraszamy Adrian i ErykProgram profilaktyczny "NOE"

W dniu 20.05.2013r. uczniowie OHP naszego gimnazjum  uczestniczyli w warsztatach profilaktyki alkoholowej „NOE” prowadzonych przez terapeutów Skierniewickiego Stowarzyszenia Rozwoju Rodziny „Fokus”.
Program:
•    dostarcza młodzieży informacji o alkoholu i zagrożeniach towarzyszących jego zażywaniu
•    wskazuje możliwości unikania tych zagrożeń i sposoby  radzenia sobie z nimi
•    pokazuje perspektywy zdrowego życia
•    zachęca do powstrzymywania się do czasu pełnoletniości od spożywania alkoholu


Wycieczka do Zakładu Karnego w Łowiczu
11 grudnia 2012r. grupa uczniów z naszego Gimnazjum Nr 3 wzięła udział w wycieczce do Zakładu Karnego w Łowiczu. Celem tej wizyty było profilaktyczne spotkanie z grupą więźniów.
    Po przybyciu na miejsce uczniowie mieli okazję przejść przez spacerniak, zobaczyć jak wyglądają cele i cały oddział więzienny, poznać wychowawcę grupy. Jednak głównym punktem tej wycieczki było spotkanie z więźniami, którzy opowiadali o swoim życiu, o tym co się wydarzyło, że weszli w konflikt z prawem i trafili do Zakładu Karnego. Była to bardzo szczególna „lekcja” dla młodzieży gdyż mieli okazję posłuchać jak bardzo destrukcyjne jest uzależnienie od narkotyków czy alkoholu. Każda kolejna historia robiła wrażenie, wszyscy słuchali w ciszy i skupieniu. Tym bardziej, że nie były to kolejne pogadanki oparte na treściach ulotek i innych broszurek z poradni, tylko szczere wyznania ludzi uzależnionych, przestępców ciężkiego kalibru, którzy zgodnie przyznają, że uzależnienia prowadzą do więzienia, a oni zniszczyli sobie życie.
    Czy z tej niezwykłej lekcji uczniowie wyciągnęli jakieś wnioski? Zapytani odpowiadali , że to dla nich przestroga, że nie chcieliby skończyć jak Ci, których mieli okazję poznać i wysłuchać. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Anny Wójcik - Brzezińskiej


Nazwa placówki:  Ochotniczy Hufiec Pracy    5-23 HP

Adres:                 ul. Batorego 53, 96-100 Skierniewice

tel:                       46 880 91 16

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  www.gim3-skierniewice.pl  

   
© ALLROUNDER