Do OHP uczęszczają uczniowie z trudnościami w nauce, wobec których zgodnie z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, realizujemy program o obniżonych wymaganiach edukacyjnych /stosownie do ich możliwości intelektualnych /. Pomoc Psychologiczno-pedagogiczna/

          Zajęcia szkolne w ilości 27 godzin odbywają się 4 razy w tygodniu – tak jak przewiduje ramowy plan nauczania dla gimnazjów z klasami przysposabiającymi do zawodu, jeden dzień przeznaczony jest na „praktyki”.

     W klasach OHP obowiązuje nasz statut, regulamin, szkolne zasady oceniania i procedury postępowania w przypadkach zagrożenia demoralizacją. Wychowawcy klas z ramienia gimnazjum realizują własne programy wychowawcze, które także są zgodne z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Gimnazjum Nr 3. Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, a w czasie przerw sprawują opiekę wychowawczą w formie dyżurów.

         Uczniowie OHP uczestniczą również w apelach i uroczystościach organizowanych w gimnazjum
(przechodzą do budynku głównego z nauczycielami),

 Koordynatorem działań wychowawczych była pedagog Ewa Rapacka-Skiba,od 2014r jest pedagog Karolina Milewska, która odpowiada za:

 • realizację obowiązku szkolnego uczniów, współpracę z sądem i kuratorami, współpracę ze szkołami (gminami) obwodowymi uczniów, opinie do sądu
 • organizację zajęć profilaktycznych zgodnie z harmonogramem i terminarzem obowiązującym w gimnazjum (współpraca z organizacjami pozarządowymi)
 • prowadzenie Zespołu Wychowawczego klas OHP czyli spotkań wychowawców klas podczas których analizowana jest sytuacja wychowawcza w klasach OHP
  • organizację spotkań- zebrań dla rodziców dot. postępów w nauce i zachowaniu uczniów
 • organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie Rozporządzeniem MEN z 17.XI.2010r oraz utrzymuje stały kontakt z komendantem OHP w sprawach  wychowawczych.

 

   Problemem numer jeden w klasach OHP jest : niesystematyczne spełnianie obowiązku szkolnego oraz brak współpracy w tym obszarze z rodzicami uczniów.

     Co roku podejmujemy szereg działań w celu poprawy obecności uczniów – zgodnie z opracowanymi przez nas procedurami w przypadku wagarów m. in. są to rozmowy z uczniami, comiesięczne telefoniczne informacje do rodziców, wezwania do rodziców, zawiadomienia o niesystematycznym realizowaniu obowiązku szkolnego, upomnienia i wnioski o egzekucję- grzywnę dla rodziców , informacje o zagrożeniu skreśleniem z listy OHP uczniów pełnoletnich, informacje i stały kontakt z kuratorami sądowymi uczniów.

         W działaniach wychowawczych nauczycieli pracujących w klasach   OHP wspierają: komendant i jeden wychowawca hufca . Pracownicy hufca odpowiadają za organizację praktyk „przyuczenia do wykonywania określanej pracy” uczniów.


FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KLASACH OHP NA ROK 2012/13

 W związku z Rozporządzeniem MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej   realizujemy w klasach OHP następujące formy pomocy:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 3 godziny tygodniowo tj. po 1 godz. w każdej klasie
 • zajęcia socjoterapeutyczne – 1 godzina tygodniowo w klasie I
 • porady i konsultacje pedagoga- 4 godziny tygodniowo
 • porady i konsultacje psychologa – 2 godziny tygodniowo

 Ponadto raz w tygodniu są spotkania z pracownikiem Straży Miejskiej.

                                      ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

 

 • 29.10.2012 spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej nt. „ Bezpieczeństwo w mieście- szkole”„ Rola i zadania Straży Miejskiej oraz patrolu szkolnego”

 

 • 26.10.2012 uczniowie uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym „Euforia” ( informacja na stronie Gimnazjum nr 3).

 

 • 15 listopada w godz. 9- 15 odbędzie się wycieczka do Łodzi do Experymentarium , w programie: Zabawa eksperymentem, Riks, Tajemnice II wojny światowej, poczęstunek w Mc Donaldzie

 

 • Od 05.XI.2012r. rozpoczyna się realizacja rocznego Projektu EFS „Nowe Perspektywy” dla 10 uczniów. w projekcie m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii, języka angielskiego, doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem.
   
© ALLROUNDER