ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA
FUNKCONUJĄCA W GIMNAZJUM NR 3 IM. IGNACEGO KRASICKIEGOW SKIERNIEWICACH


Świetlica profilaktyczno – wychowawcza rozpoczęła swoją działalność informacyjno – edukacyjną 10.09.2012 r. w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci „Razem pracujemy, bawimy się i doskonalimy swoje umiejętności”.
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez kształtowanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
    Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie na poziomie klas I-III gimnazjum        (15 osób stałych na poziomie klas pierwszych). Opieką wychowawczą są objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela. Świetlica działa 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczych uczniów.
W ramach pracy świetlicy proponujemy uczniom:
•    zajęcia profilaktyczno – wychowawcze
•    pomoc w kryzysach szkolnych, rówieśniczych, osobistych
•    indywidualna praca z uczniem,
•    umożliwienie uczenia się i odrabiania lekcji - pomoc w nauce,
•    organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw (konkursy, gry, zajęcia plastyczne),
•    zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Program profilaktyczno - wychowawczy realizowany jest poprzez:
•    udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów,
•    uwrażliwienie uczniów na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie,
•    uświadamianie uczniów o narażaniu organizmu na szkody związane z alkoholem i środkami psychoaktywnymi,
•    uświadomienie uczniów o konieczności przestrzegania norm i zasad obowiązujących ucznia w szkole i w życiu społecznym,
•    lansowanie życia bez nałogów,
•    organizowanie uczniom czasu wolnego (np. gry, konkursy, zajęcia plastyczne).

   
© ALLROUNDER