Doradca zawodowy

mgr . Dorota Bodera-Czechowska

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

8.00-8.45

Klasa 3D

14.40-15.25

Klasa 3B

8.00-8.45

Klasa

I OHP  

8.00-10.00

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ŚWIETLICA

8.00-8.45

Klasa 3E

8.55-9.40

Klasa II OHP

 

 

10.45-11.30

Klasa III OHP

14.40-15.25

Klasa 3C

 

 

 

 

15.30- 16.15

Klasa  3A

 

Zapraszam również rodziców na spotkania indywidualne

po wcześniejszym umówieniu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

lub tel. 46 833 24 75 wew.127

 

Działalność w zakresie orientacji zawodowej została podzielona w zależności od wieku uczniów na określone etapy. Szkole gimnazjalnej  zostały przypisane następujące  zadania: przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienie się na rynku pracy oraz przygotowanie  do podjęcia decyzji o kierunku i poziomie dalszego kształcenia, znaczenia egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w ubieganiu się o przyjęcie o szkoły ponadgimnazjalnej.
              Biorąc pod uwagę wiek uczniów oraz ich naturalną aktywność poznawczą, jak również realizowane treści programowe na poszczególnych przedmiotach opracowano szkolny program orientacji zawodowej. Program zakłada, że przygotowanie ucznia do wyboru zawodu, kierunku kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy realizowane jest przez całe trzy lata nauki w gimnazjum.

 

Proponowane treści opracowane zostały na podstawie czynników trafnego wyboru zawodu  i obejmują trzy podstawowe bloki:

blok I – Uczeń poznaje siebie,

blok II – Uczeń poznaje zawody,

blok III – Uczeń poznaje ścieżki kształcenia.

 

            Zakłada się, że treści z zakresu orientacji zawodowej realizowane będą również na wszystkich lekcjach przedmiotowych, a każdy nauczyciel przedmiotu będzie sygnalizował uczniom jakie zwody i specjalności łączą się z prezentowanymi treściami.
Wśród metod programu stosuje się : pogadankę,  wykład informacyjny, opis, prelekcję, objaśnienie, dyskusję, inscenizację,  burzę  mózgów, , film, wycieczkę, metodę przewodniego tekstu,  metodę  projektów.

Wśród form pracy  proponuje się pracę indywidualną, zespołową, grupową jak i z całą klasą. Prowadzone są również zajęcia w formie warsztatów. W celu pełnego i podmiotowego uczestniczenia uczniów w  zajęciach  stosuje się  metody aktywizujące. Do wykorzystania są również informacje w Internecie, programy multimedialne oraz audycje telewizyjne.
            W realizacji działań służących osiągnięciu celów przyjętych w programie duży nacisk kładziemy się na rolę rodziców którzy posiadają  ogromną siłę oddziaływania na osobowość młodego człowieka, a ich rola jest szczególnie widoczna w ważnych jego momentach  życia. 
 

 

Rady dla rodziców, których dziecko wybiera szkołę ponadgimnazjalną:

 

1.       Twoja postawa ma wpływ na wybory Twojego dziecka – bądź razem z nim  w momencie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

2.   Twoje doświadczenia z czasów wyboru szkoły mogą być cenne dla twojego dziecka, opowiedz mu o nich.

3.    Pomagaj swojemu dziecku w przygotowaniach do egzaminu gimnazjalnego; zwróć uwagę na to, czy uczy się systematycznie.

4.      Twoje ambicje i marzenia nie muszą być zgodne z możliwościami  i zainteresowaniami Twojego dziecka; skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego w poradni psychologiczno – pedagogicznej;

5.      Pomóż dziecku znaleźć informacje o zawodach; postaraj się uświadomić dziecku wady i zalety zawodu, który chce wybrać, aby później nie było rozczarowane; opowiedz dziecku o swoich doświadczeniach zawodowych;

6.      Pomóż dziecku zebrać informacje o sieci szkół, jakie są typy szkół, kierunki kształcenia, profile;

7.     Wspólnie poszukajcie informacji dotyczących wymagań rekrutacyjnych do danej szkoły. Realne określenie wymarzonej możliwości dostania się do danej szkoły będzie bardzo pomocne;

8.       Spróbuj wspólnie z dzieckiem opracować plan awaryjny;

9.       Przekonaj dziecko, że zawsze może liczyć na Twoją pomoc i wsparcie.

 sciezka

 

SZKOLNY PROGRAM

 DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11 poz. 114).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno- zawodowymi.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ) dz. U. z 2003 r. nr 132 poz. 1225). 5. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

 

a) przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej,

b) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych,

c) określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań,

d) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

e) gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

f) pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu,

g) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

h) współpraca z przedstawicielami szkół średnich i grup zawodowych,

i) organizacja wycieczek do zakładów pracy.

Szczegółowe cele programu

Uczniowie

 

1) Poznanie siebie, samodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;

2) Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych;

3) Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swego stanu fizycznego i zdrowotnego;

4) Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy;

5) Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem

6) Określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości;

7) Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy;

8) Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

 

Rodzice

 

 1) Dostarczenie informacji o zawodach, aktualnych trendach na rynku pracy;

2) Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych, wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach;

 3) Zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszego kształcenia;

4) Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych;

Nauczyciele

1) Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe

2) tematyki z zakresu orientacji zawodowej;

3) Pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych;

4) Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.

Korzyści wynikające z realizacji

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Dla indywidualnych odbiorców: 

  • łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
  •  poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,  świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe, ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
  •  świadomość konieczności i możliwości zmian w planowanej karierze zawodowej,
  • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Dla szkół: 

  • realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ramowych statutach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego, 
  • zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek.

Dla innych podmiotów edukacyjnych

  • zyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy,

Dla państwa i władz lokalnych: 

  • zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,  podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu,  zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję UE.
  • Dla pracodawców:  zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów,ü świadomych oczekiwań rynku pracy.

 

   
© ALLROUNDER