bIBLIOTEKA STRONA GŁÓWNA

Cele i zadania biblioteki szkolnej w Gimnazjum nr 3

im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach

Cele i zadania.

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:

 1. służy realizacji potrzeb i zainteresować uczniów,
 2. pomaga w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 3. pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,
 4. wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,

Funkcje biblioteki:

 1. kształcąca poprzez:
  1. rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
  2. wdrażanie uczniów w do samokształcenia,
  3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz skutecznego posługiwania się technologią informacyjną,
  4. kształtowanie kultury czytelniczej uczniów,
  5. wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego.
 2. opiekuńcza poprzez:
  1. rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,
  2. wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich pokonywaniu,
  3. wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: ekologicznego, profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ekologicznych,
  4. otaczanie opieką uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,
 3. kulturalna poprzez:
  1. uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
  2. wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.
 4. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
  1. popularyzacja nowości wydawniczych,
  2. statystyka czytelnictwa,
  3. komputeryzacja biblioteki
  4. wystawki tematyczne i okolicznościowe.

 Biblioteka składa się z:

 

 1. Wypożyczalni.
 2. Kącika czyteniczego.

 

 Zbiory

 1. Biblioteka Szkolna gromadzi książki, darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:
  1.  dokumenty piśmiennicze:
   1. wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy itp.),
   2. podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i programy szkolne,
   3. lektury podstawowe i uzupełniające,
   4. literaturę popularnonaukową i naukową,
   5. wybrane pozycje z literatury pięknej,
  2. dokumenty niepiśmiennicze:
   1. nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD, audiobooki),
   2. materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły,
   3. filmy dydaktyczne popularnonaukowe i instruktażowe, lektury szkolne i inne.
  3. W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów:
   1. księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,
   2. księgozbiór podręczny,

.

Regulamin korzystania z wypożyczalni i czytelni

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 2. W bibliotece szkolnej obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, wnoszenia toreb, plecaków i wierzchniej odzieży.
 3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz przestrzegania jego reguł.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy tytuły.
 6. Książkę można wypożyczyć na okres dwóch tygodni. Po upływie terminu uczeń jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę.
 7. Jeśli czytelnik bez zgody bibliotekarza przetrzymuje książkę ponad wyznaczony termin, ilość wypożyczanych dla niego tytułów ogranicza się do jednego.
 8. Nauczyciele i uczniowie mogą wypożyczać podręczniki na cały rok szkolny.
 9. Uczniowie klas III na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego zwracają do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.
 10. Uczniowie klas I i II mogą wypożyczać książki również na okres ferii i wakacji.
 11. Z księgozbioru podręcznego oraz z książek, które w bibliotece znajdują się tylko w jednym egzemplarzu, a także czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu.
 12. Z księgozbioru podręcznego można korzystać po zgłoszeniu tego nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 13. Każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 14. Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić taką samą, lub, gdy jest to niemożliwe, inną wskazaną przez bibliotekarza.
 15. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką
 16. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

 Plan pracy biblioteki szkolnej

 

   
© ALLROUNDER