2013/2014


2012/2013

VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny

Poświęcony Pamięci Papieża

Jan Pawła II

„Poznaj Jana Pawła II”

I.Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Skierniewickiego.

 II.Założenia Konkursu:

 Powiatowy Konkurs Plastyczny poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II adresowany jest do uczniów gimnazjum. Tegoroczni uczestnicy Konkursu nie mieli okazji poznać Jana Pawła II za Jego życia.

Jest On dla nich osobą znaną tylko z fotografii, utworów literackich czy przekazów ustnych lub medialnych.

Konkurs jest więc okazją do bliższego przyjrzenia się tej postaci. Hasło „Poznaj Jana Pawła II” ma zachęcić uczestników do zapoznania się z Jego biografią, nauczaniem i twórczością.

III.Cele konkursu:

 • Upamiętnienie VIII rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.
 • Kultywowanie pamięci o tym wspaniałym Człowieku wśród coraz to młodszego pokolenia.
 • Zachęta do kształtowania własnego życia na wzór Jego życia..
 • Integracja uczniów i nauczycieli wokół cennego daru, jakim było dla nas życie Papieża Polaka.
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów inspirowanych życiem, twórczością i działalnością Ojca Świętego.
  • Rozwijanie umiejętności partnerskiej rywalizacji.
  • Promowanie młodych talentów.

 IV.Warunki uczestnictwa:

 • Prace można wykonać w dowolnej technice (rysunek, szkic, obraz, wydzieranka, collage…itd.).
 • Format prac A4 lub A3.
 • Każda praca powinna być oprawiona w passe-partoute o wymiarach: praca A4 4,5x4,5x4,5x6,5; praca A3 7,5x7,5x7,5x9,5.
 • W dolnej części passe-partoute należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna, pod okiem którego praca została wykonana.
 • Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę.
 • Prace, wraz z listą uczestników, należy dostarczyć do Gimnazjum Nr 3 im. I. Krasickiego
 • Najładniejsze prace zostaną nagrodzone, przewidziane są również nagrody pocieszenia.
 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
 • Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych w środkach masowego przekazu wraz z informacją o konkursie.
 • Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

V. Złożone na konkurs prace oceni komisja, której skład zostanie podany w terminie późniejszym:

 • Każda szkoła ma prawo wytypować swego przedstawiciela do komisji konkursowej.
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty 05.04.2013 r.
  • Prosimy o osobiste przybycie i odbiór nagród przez uczestników lub opiekunów.

 VI.Oceniane będą:

 • Oryginalność pomysłu
 • Estetyka wykonania
 • Zgodność z hasłem konkursu
 • Integralność pracy z jej tytułem 

VII.Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest: Gimnazjum Nr 3 im. I. Krasickiego w Skierniewicach

ul. Kilińskiego 9, 96-100 Skierniewice

Regulamin dostępny jest także na stronie szkoły: www.gim3-skierniewice.pl w zakładce nasze konkursy.

Telefon kontaktowy do organizatora konkursu: 46 833 24 75 lub 602 621 642 J. Świderek.

   
© ALLROUNDER