REGULAMIN

ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

Ś

Świetnie się czujemy w świetlicy od poniedziałku do piątku.

W

Wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas.

I

Idziemy zawsze prostą drogą przestrzegając norm i zasad.

E

Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

T

Tworzymy grupę, w której każdemu powinno być dobrze.

L

Lubimy ład, porządek i czystość.

I

Informujemy o przyjściu i wyjściu ze świetlicy.

C

Cudzych rzeczy nigdy nie ruszamy.

A

Aktywnie bierzemy udział w zajęciach.

 

 

T

Troszczymy się o siebie.

O

Ostrożnie dobieramy sobie kolegów i przyjaciół.

 

 

N

Nauka jest naszym obowiązkiem.

A

Aktywnie pomagamy sobie nawzajem.

S

Słuchamy naszego wychowawcy– opiekuna.

Z

Zawsze jesteśmy kulturalni wobec siebie i innych.

 

 

D

Dbamy o sprzęt i wyposażenie świetlicy.

O

Obowiązki nasze znamy i ich nie lekceważymy.

M

Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

REGULAMIN ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

1.Organem prowadzącym Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą jest Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Skierniewicach.

2.Świetlica funkcjonuje w ramach projektu „Razem pracujemy, bawimy się i doskonalimy swoje umiejętności”- realizacja przez Szkołę zadania publicznego zleconego przez Miasto Skierniewice.

3.Działalność informacyjno – edukacyjna 

4.Świetlica jest placówką profilaktyczno - wychowawczą udzielającą wsparcia przedpołudniowego.

5.Świetlica, realizując zaspokajanie potrzeb ucznia, kieruje się w szczególności:

 • dobrem ucznia,
 • poszanowaniem praw ucznia/dziecka wynikających z przepisów prawa ,
 • potrzebą wyrównywania braków programowych,
 • koniecznością wspierania rozwoju ucznia poprzez: rozwój zainteresowań i zdolności, indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
 • potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia.

6.Prawa i obowiązki uczniów i opiekuna zawarte są w konstruowanym wspólnie Kontrakcie.

7.Świetlica przyjęła uczniów na jego prośbę potwierdzoną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego, pedagoga szkolnego, wychowawcy.

8.Świetlica pracuje we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1000 .

9.Uczniowie, w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub wybranych form zajęć.

10.Uczniowie uczęszczają na zajęcia codziennie.

11.Wychowawca Świetlicy jest zobowiązany do:

 • tworzenia wychowankom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 • poszanowania podmiotowości wychowanka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania go o podejmowanych wobec niego działaniach,
 • zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
 • dbałości o poszanowanie i podtrzymanie dobrych relacji między rówieśnikami,
 • uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
 • uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku ucznia,
 • uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • kształtowania u uczniów nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
 • przygotowania ucznia do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,
 • uwrażliwiania uczniów na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.
 • pomocy w nauce – wyrównywanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów,
 • uzgadniania istotnych decyzji dotyczących wychowanka z jego rodzicami, wychowawcą klasy.

12.Wychowawca zatrudniony w świetlicy powinien wykazywać należytą postawę i dawać dobry przykład uczniom.

13.Wychowawca zobowiązany jest do organizowania pracy w grupie a także do pracy indywidualnej z uczniem.

14.Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i wychowawcą klasy.

15.Wychowawca Świetlicy prowadzi dziennik zajęć.

16.Świetlica współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz wychowanka.

   
© ALLROUNDER