Film Promocyjny

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Prowadzimy nabór do klas pierwszych o nachyleniu

 

    

 

Europejskim językowym

 

z autorskim programem z języka angielskiego

 

możliwością nauki  w dwóch językach

 

 

 

Proponujemy

 • Zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego, języka polskiego
 • Naukę wybranych przedmiotów w dwóch językach ( matematyka, geografia, muzyka, zajęcia artystyczne, przedsiębiorczość, informatyka ) w ramach dodatkowych godzin
 • Możliwośc wyboru drugiego języka: niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego
 • Naukę języków obcych w grupach według stopnia zaawansowania
 • Indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę
 • Naukę języka w multimedialnej pracowni językowej
 • Koła językowe do wyboru 
 • Klub europejski
 • Udział w projektach europejskich
 • Możliwość zdobycia certyfikatu
 • Udział w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych
 • Udział w wyjazdach zagranicznych w ramach wymiany młodzieży
 • Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną

 
 

 

 

 

Europejskim  matematyczno- informatycznym

 

       z autorskim programem z matematyki i informatyki

 

Proponujemy:

 • Zwiększoną liczbę godzin matematyki i informatyki
 • Dodatkowe godziny z cyfrowych technik procesów graficznych
 • Naukę matematyki w nowoczesnej multimedialnej pracowni przedmiotowej 
 • Naukę informatyki z podziałem na grupy w/g stopnia zaawansowania
 • Naukę informatyki z podziałem na grupy (jeden uczeń – jeden komputer)
 • Intensywne rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę
 • Naukę programowania
 • Naukę i rozwijanie umiejętności gry w szachy
 • Koło matematyczne,  informatyczne
 • Udział w konkursach matematycznych i informatycznych
 • Nauka zaawansowanych technologii informatycznych - wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego
 • Udział w projektach unijnych pod patronatem Microsoft
 • Indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę

 

      

 

 

 

 Społeczno - medialnym

 

z autorskim programem z języka polskiego

 

i wiedzy o społeczeństwie

 

 

Proponujemy:

 • Zwiększoną liczbę godzin języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, informatyki
 • Dodatkowe zajęcia dziennikarskie
 • Programy autorskie z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie
 • Naukę przedmiotu w nowoczesnej pracowni multimedialnej
 • Współpraca z organizacjami, instutytucjami społecznymi
 • Współpraca z Centrum Kultury i Sztuki - współorganiazacja imprez, wydarzeń, koncertów
 • Koła, społeczne teatralne, filmowe,taneczne, fotograficzne, muzyczno- wokalne
 • Koło redakcyjne (wydawanie gazetki, przygotowanie i prowadzenie  audycji radiowych)
 • Współpracę z lokalnymi mediami, Radiem RSC, ITS, TVP oddział Łódź, TV Skierniewice
 • Udział w projektach europejskich związanych z kulturą i sztuką
 • Współpraca z biurem poselskim - wyjazdy do Sejmu, Senatu
 • Udział w debatach szkolnych, miejskich, wojewódzkich
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach

 

 

 

          Europejskim językowym

 

    z autorskim programem nauczania języka

 

    niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego

 

                    

               

 

Proponujemy:

 • Zwiększoną liczbę godzin języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego 
 • Naukę języków obcych w grupach według stopnia zaawansowania
 • Indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę
 • Naukę języka w multimedialnej pracowni językowej
 • Koła językowe do wyboru 
 • Klub europejski
 • Udział w projektach europejskich
 • Możliwość zdobycia certyfikatu w Instytucie Goethego
 • Współpraca z lektorem niemieckojęzycznym
 • Udział w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych

 

 

   

                      

   Przyrodniczo - turystycznym

 

      z autorskim programem  z geografii, biologii i chemii

 

Proponujemy:

 • Zwiększoną liczbę godzin geografii, biologii, chemii
 • Program autorski z geografii, biologii i chemii
 • Aktywną turystykę
 • Koło turystyczne, geograficzne, fotograficzne, strzeleckie, informatyczne
 • Udział w rajdach rowerowych, wycieczkach krajoznawczych
 • Współpraca z Wojwwódzkim Funduszem Ochrony Środowisk 
 • Współpraca z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym
 • Współpracę z PTTK, biurami podróży, fundacjami i stowarzyszeniami
 • Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy
 • Zajęcia rekreacyjno turystyczne w ramach edukacji regionalnej
 • Udział w warsztatach ekologicznych w terenie
 • Bezpłatne wycieczki dla uczniów w ramach realizacji projektu
 • Naukę w nowoczesnym Centrum Badawczym
 • Indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę

 
 

 

 

                                    Sportowym

               

z autorskim programem z wychowania fizycznego

 

 Proponujemy:

 • Zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego (10 godzin z podziałem na grupy)
 • Dodatkowe popołudniowe treningi piłki nożnej prowadzone przez trenerów klubu  Unia Skierniewice
 • Udział w zawodach sportowych, turniejach tanecznych
 • Dodatkowe zajęcia prowadzone przez trenerów piłki nożnej, fitness, koszykówki i piłki ręcznej, piłki siatkowej
 • Dadatkowe zajęcia ZUMBA (R) Fitness prowadzone przez instruktora
 • Dadatkowe zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone przez instruktora
 • Współpracę z lokalnym klubem sportowym - Unia Skierniewice
 • Współpracę  z klubem sportowym Widźew Łódz
 • Współpracę ze Studiem Tańca ART-STATION
 • Sekcję piłkarską wspieraną przez trenerów i zawodników klubów sportowych
 • Sekcję taneczną wspieraną przez instruktorów Polskiej Federacji Tańca
 • Zajęcia wychowania fizycznego na obiektach OSiR Skierniewice
 • Udział w obozach i zgrupowaniach sportowych
 • Organizację turniejów i zawodów sportowych
 • Stroje sportowe, dresy dla uczniów z logo gimnazjum

 

 

 

 

 

Ogólnym

 

" JA TEŻ POTRAFIĘ "

 

Proponujemy:

 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne wyrównujące szanse
 • Zwiększoną liczbę godzin zajęć artystycznych, technicznych
 • Program autorski "Wychowanie przez sztukę"
 • Dodatkowe zajęcia sportowe  
 • Rozwijanie zainteresowań atrystycznych
 • Wsparcie psychologa, pedagoga, reedukatora, socjoterapeuty, doradcy zawodowego
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi
 • Nauka graffitti

 

Ponadto wszystkim uczniom oferujemy:

w zakresie dydaktyki:

1)    Wybór drugiego języka obcego – język niemiecki, język rosyjski, języka francuskiego

2)    Zajęcia z wychowania fizycznego zgodnie z zainteresowaniami uczniów
(możliwość wyboru dyscypliny sportowej)

3)    Zajęcia sportowe na obiektach OSiR - hale sportowe, Orlika, Basen, Lodowisko, Siłownia

4)    Możliwość wyboru zajęć artystycznych zgodnie z zainteresowaniem uczniów

5)    Szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych

6)    Dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych

7)    Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

8)    Wykwalifikowaną, zaangażowaną, odpowiedzialną i życzliwą kadrę pedagogiczną

9)    Instruktorów, trenerów, animatorów prowadzących koła zainteresowań

10) Stypendia: naukowe, artystyczne, sportowe

11) Naukę informatyki z podziałem na grupy w/g stopnia zaawansowania (jeden uczeń - jeden komputer)

12) Urozmaicony licznymi atrakcjami rok szkolny 

13) Nowoczesne metody nauczania, w których wykorzystywane są różne środki dydaktyczne 

14) Udział w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych

15) Darmowe podręczniki

      16) Darmowe owoce dla uczniów na wszystkich przerwach

      17) Bezpłatny udział w wycieczkach w ramach projektu

 

  w zakresie opieki:

1)    Zajęcia z pedagogiem szkolnym, reedukatorem, socjoterapeutką, psychologiem, doradcą zawodowym

2)    Zajęcia na świetlicy szkolnej i w centrum edukacji multimedialnej

3)    Smaczne i tanie obiady przygotowywane na miejscu w stołówce szkolnej

4)    Pomoc medyczną pielęgniarki szkolnej

5) Zajęcia sportowe, artystyczne, rekreacyjne w dni wolne od zajęć dydaktycznych

w zakresie wyposażenia:

1)    Rozbudowaną bazę dydaktyczną i sportową

2)    Multimedialną pracownię językową

3)    Kompleksowo wyposażone Centrum Badawcze 

4)    Bezpieczne i komfortowe warunki nauki

5)    Całodobowy monitoring szkoły

6)    Radiowęzeł

7) Światłowodowe łącza internetowe (możliwość korzystania podczas przerw z Internetu)

8) Trzy nowoczesne pracownie informatyczne

9) Eko - Pracownię

10) Tematyczne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, sprzęt audio wideo, wizualizatory, telewizory LCD

11) Bibliotekę szkolną z multimedialnym centrum edukacyjnym

12) Sklepik szkolny

13) Stołówkę szkolną

14) Sieć Wi-Fi w całej szkole

15) Harcówkę 

 

Dodatkowo dla Rodziców oferujemy:

Dziennik elektroniczny

*  Dzień otwarty w każdą pierwszą środę miesiąca

*  Gazetkę szkolną "Szkoła Mojego Dziecka"

*  Wsparcie specjalistów

* Udział w uroczystościach i przedstawieniach szkolnych

* Cotygodniowy kontakt telefoniczny wychowawcy z rodzicem

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, od lat potwierdzany sukcesami oraz wynikami naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych. Naukę w miłej, sympatycznej atmosferze. Wzmacnianie więzi koleżeńskich, poprzez wyjazdy integracyjne, wycieczki szkolne dofinansowane przez szkołę, stowarzyszenia i fundacje.

 Wybór języka obcego (nauczanego od podstaw) dokonuje się na podstawie deklaracji w podaniu do szkoły.

Do wyboru języki: niemiecki, rosyjski, francuski

 Aby zostać uczniem klasy europejskiej językowej należy uzyskać co najmniej dobre oceny z wybranych przedmiotów:

- język polski

- język obcy

 W rekrutacji do klas europejskich pod uwagę będzie oczywiście brana ocena zachowania.

 Dodatkowym atutem podczas rekrutacji będą osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych oraz przedstawione w podaniu zainteresowania ucznia.

 W następujących  klasach w rekrutacji bierzemy pod uwagę oceny z przedmiotów:

wybrana klasa

przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

dodatkowo pod uwagę brana

przyrodniczo -turystyczna

przyroda, historia

ocena zachowania

sportowa

wychowanie fizyczne

 (test sprawnościowy)

matematyczno- informatyczna

matematyka, informatyka

społeczna

język polski, historia

 

> Przypominamy, że termin składania podań do gimnazjum upływa  22 czerwca 2016 r.

> Termin składania dokumentów (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu) upływa 28 czerwca 2016 r. do godz. 12.00

      > Wstępne wyniki najpóźniej 06 lipca 2016 rdo godz. 12.00. Informacje w sekretariacie.

    > Termin składania dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz orgyniał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu) upływa 08 lipca 2016 r. do godz. 12.00

      > Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane 11 lipca 2016 r. do godziny 12.00

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Gimnazjum nr 3

   
© ALLROUNDER