Działania podejmowane w naszej szkole mają na celu doskonalenie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Tematyka, cele oraz założenia wspólnie realizowanych zadań dowodzą, że dobro ucznia, zadowolenie rodziców i satysfakcja nauczycieli są dla nas bardzo ważne. Trud współpracy, zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli zostały uhonorowane wieloma certyfikatami, które z dumą prezentujemy i omawiamy poniżej.


Kolejny Certyfikat dla naszego Gimnazjum:"Poczytaj mi przyjacielu" to kolejny certyfikat dla naszej szkoły


 

 „Szkoła z klasą” – to akcja społeczna dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainicjowana w roku 2002. Celem jej jest zwrócenie uwagi na konieczność nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasady wspierającej nowoczesną, efektywną edukację, podnoszącą jej poziom, poprawienie kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym. Program ten to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

1.Szkoła dobrze uczy każdego.

2.Szkoła ocenia sprawiedliwie.

3.Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.

4.Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.

5.Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.

6.Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Po zgłoszeniu chęci udziału w programie otrzymaliśmy materiały oraz stronę internetową w portalu www.gazeta.pl. W ciągu kilku miesięcy roku szkolnego 2002/2003 zrealizowaliśmy sześć wybranych zadań podporządkowanych sześciu zasadom głównym. Były to:

  • zadanie 1. – Dobrze wyjaśniamy, ciekawie uczymy.
  • zadanie 2. – Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?
  • zadanie 3. – Uczeń bada świat.
  • zadanie 4. – Po pierwsze dobre wychowanie.
  • zadanie 5. – Szkoła bez przemocy.
  • zadanie 6. – Jak uczymy języka?

Realizacja powyższych poprzedzona została ankietą Jaka jest nasza szkoła? Przeprowadziliśmy ją wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wybraliśmy sześć zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Zespół planował pracę, inspirował innych nauczycieli, porozumiewał się z koordynatorem akcji i przygotowywał sprawozdanie z pracy nad zadaniem. Zadania Szkoły z klasą realizowaliśmy od września do kwietnia.

Efekty naszej pracy przedstawiliśmy w formie sprawozdań na stronie internetowej w wizytówce szkoły. Zaliczenie wybranych przez nas zadań sprawiło, że otrzymaliśmy tytuł „SZKOŁY Z KLASĄ”.

                                        


„Szkoła bez przemocy” to program społeczny zainicjowany w 2006 roku. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które ułatwiają zwalczanie tego zjawiska. Nasza szkoła przystąpiła do programu w roku szkolnym 2008/2009. Pracę wychowawczą skupiliśmy wokół tematu: Dyscyplina na zajęciach w kontekście działań wychowawcy, nauczyciela, rodzica i ucznia. Zrealizowaliśmy szereg zadań. Były to m.in. diagnoza, scenariusze zajęć, konkursy, edukacja rodziców. W wyniku podjętych działań otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający fakt, ze jesteśmy SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY.


„Frekwencja kontrolowana” – to program skierowany do szkół województwa łódzkiego. Do opracowania oraz realizacji zadań w ramach „Pilotażu wdrażania rozwiązań zapobiegających i przeciwdziałających absencji uczniów w szkole” przystąpiliśmy w roku szkolnym 2007/2008.

Naszym celem było obniżenie absencji uczniów we wszystkich klasach oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości uczniów i ich rodziców. Dlatego też podjęliśmy szereg działań zmierzających ku minimalizacji absencji uczniów. Prowadziliśmy szeroko zakrojoną edukację w formie pogadanek, prezentacji i artykułów. Organizowaliśmy akcje ogólnoszkolne, prowadziliśmy ranking klas, systematycznie monitorowaliśmy frekwencję klas i poszczególnych uczniów. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania systemowe. Dzięki podjętym działaniom średnia frekwencja szkoły kształtowała się na poziomie 90%.

Jesteśmy świadomi, że systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, na jego wyniki w nauce, na przygotowanie do przyszłego, odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, dlatego też frekwencja jest i nadal będzie dla nas zagadnieniem bardzo ważnym.

Cieszymy się, że nasza praca została uhonorowana certyfikatem potwierdzającym fakt, że jesteśmy

SZKOŁĄ Z KONTROLOWANĄ FREKWENCJĄ.

 

W roku szkolnym 2009/2010 przystąpiliśmy do programu „Szkoła z prawami dziecka”. Celem projektu było przekazanie uczniom wiedzy o tym, czym są prawa dziecka, jak rozumieć artykuły Konwencji o prawach dziecka, co zrobić w sytuacji, kiedy prawa dziecka są łamane. Opracowaliśmy harmonogram działań. Nasze zadania to: zajęcia edukacyjne dotyczące praw dziecka, konkurs filmowy dla uczniów, podsumowujący akcję happening „Balony do nieba”. Po zakończeniu przedsięwzięcia zmontowaliśmy filmik, który zamieściliśmy na stronie internetowej naszej szkoły.

 


W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do kolejnej akcji zorganizowanej przez UNICEF. Tym razem był to Ogólnopolski Program „Dostrzec innych – pomoc humanitarna na świecie”. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej oraz zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną. Naszym zadaniem było przeprowadzenie ciekawych zajęć na podstawie udostępnionych przez UNICEF materiałów oraz przygotowanie gazetki.

Przyłączyliśmy się również do akcji „Pomoc dzieciom na Haiti”. Zebrane środki przekazaliśmy na konto UNICEF. Dzięki polskim darczyńcom pomoc otrzymały dzieci, które ucierpiał na skutek trzęsienia ziemi.


"BiznesKlasa UNICEF” to projekt edukacji humanitarnej mający na celu przekazanie młodzieży informacji na temat problemów współczesnego świata, kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i przedsiębiorczości oraz zebranie środków na ratowanie życia.

Dzięki udziałowi w akcji zdobyliśmy wiedzę na temat sytuacji dzieci w najbiedniejszych krajach świata oraz tego, jak można im pomóc, prowadząc skuteczną pomoc humanitarną.

1 marca 2013 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole „Galę Biznesu”, czyli spotkanie młodzieży z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy, po wysłuchaniu naszych projektów – biznesplanów, zaangażowali się w pomoc, przekazując darowiznę na ratowanie życia dzieci. 

Nasza szkoła uzyskała kolejny certyfikat, tym razem „Certyfikat Zaangażowanej Społecznie Placówki”.

 


Podziękowania od Komitetu Organizacyjnego Konkursu

Certyfikat

 


Akademia „Szkoły z klasą”

W roku szkolnym 2004 / 2005 w ramach Akademii Szkoły z klasą opracowaliśmy MAŁY GRANT „Ślady wielkich Polaków prowadzą do Skierniewic”. Nasze przedsięwzięcie zostało zaakceptowane przez Komisję Akademii i zdobyło dofinansowanie w wysokości 1500 złotych. Projekt ten został skierowany do uczniów klas drugich, którym bliska była historia naszego miasta, którzy chętnie wykonywali dodatkowe czynności służące poszerzeniu ich wiedzy. W trakcie realizacji zadań uczniowie poznali sylwetki Polaków związanych ze Skierniewicami oraz wykonali dokumentacje związaną z historią i zabytkami Skierniewic.


„Uczeń z klasą” – to program, który jest częścią akcji „Szkoła z klasą”. Celem ogólnopolskiej akcji było umożliwienie uczniom publicznego zaprezentowania swojej pracy i osiągnięć, przygotowanie uczniów do pracy w grupie, pracy metodą projektu, rozwiązywania problemów.

 W roku szkolnym 2008/2009 do programu przystąpiła klasa IIIE, która zgłosiła trzy zespoły uczniów, którzy realizowali następujące projekty edukacyjne:

·         Znani i nieznani – ludzie, którzy wpływają na losy Skierniewic.

·         Nasze miasto.

·         Jabłuszko tam i tu…, czyli słów kilka o skierniewickim jabłku.

Warunkiem zaliczenia zadania była publiczna prezentacja. Nasz udział w akcji podsumowaliśmy na spotkaniu, podczas którego opiekunowie i członkowie poszczególnych grup złożyli sprawozdanie z całorocznej pracy. Tego dnia odbyła się również degustacja  przygotowanych przez rodziców potraw,  których podstawowym składnikiem było jabłko. Do biblioteki szkolnej przekazaliśmy opracowaną przez członków zespołu oraz opiekunów książkę kucharską „Jabłuszko pełne smaku”.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do kolejnej akcji zorganizowanej przez UNICEF. Tym razem był to Ogólnopolski Program „Dostrzec innych – pomoc humanitarna na świecie”. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej oraz zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną. Naszym zadaniem było przeprowadzenie ciekawych zajęć na podstawie udostępnionych przez UNICEF materiałów oraz przygotowanie gazetki.

Przyłączyliśmy się również do akcji „Pomoc dzieciom na Haiti”. Zebrane środki przekazaliśmy na konto UNICEF. Dzięki polskim darczyńcom pomoc otrzymały dzieci, które ucierpiał na skutek trzęsienia ziemi.

   
© ALLROUNDER