Uogólnione wnioski z debaty.

Organizatorzy debaty na temat aktywność młodych ludzi w wyborach i życiu społecznym prezentują wnioski, które zostały postawione w czasie dyskusji:

1.    Utworzenie młodzieżowych parlamentów na wszystkich szczeblach władzy.
2.    Edukacja społeczno-polityczna przez szkołę i masowe środki przekazu.
3.    Udział młodzieży w obradach Rady Miasta.
4.    Symulacja wyborów młodzieżowych równolegle z wyborami na wszystkich szczeblach.
5.    Zwiększenie liczby godzin wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
6.    Czytelne i atrakcyjne programy wyborcze pisane przystępnym językiem.
7.    Informowanie o ważnych decyzjach zapadających na każdym szczeblu władzy.
8.    Zastosowanie zasady parytetu w stosunku do ludzi młodych.
9.    Rozbudzenie poczucia obowiązku poprzez zwiększenie świadomości, ,,nasz głos ma   znaczenie”.
10.    Wprowadzenie głosowania przez Internet.
11.    Pomoc młodzieży w dalszym kształceniu i znalezieniu pracy.
12.    Zwiększenie edukacji dotyczącej samego przebiegu głosowania.
13.    Prowadzenie polityki nieoskarżania, ale prezentowanie własnych poglądów.
14.    Wprowadzenie młodzieżowych asystentów posłów, senatorów i radnych.

   
© ALLROUNDER